Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1ο  ΕΠΩΝΥΜΙΑ   Το Σωματείο φέρει την ονομασία «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ-ΚΥΠΡΟΣ» που στο εξής θα αναφέρεται απλώς με τη λέξη «Οργάνωση».

Άρθρο 2ο ΈΔΡΑ   Η έδρα της Οργάνωσης βρίσκεται στη Λευκωσία. Δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν υποεπιτροπές σε κάθε επαρχία για καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης.

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΙ   Οι σκοποί της Οργάνωσης είναι: α) Η συνεργασία, επαφή και κοινή δράση με οργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού με παρόμοιους σκοπούς και επιδιώξεις. β) Η παροχή αφιλοκερδώς ιατρικής, φαρμακευτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα και ομάδες ατόμων και πληθυσμούς που έχουν ανάγκη από τέτοιες υπηρεσίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και σε θύματα πολέμων, εμφυλίων συγκρούσεων, λοιμών, λιμών και φυσικών καταστροφών. γ) Η με κάθε νόμιμο μέσο προσφορά βοήθειας, αρωγής, αγάπης, περίθαλψης και ανέσεων σε άτομα και ομάδες ατόμων και πληθυσμούς που χρειάζονται τέτοια προσφορά και/ή προσπάθεια, με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, απάμβλυνσης ή και εξάλειψης του ανθρώπινου πόνου και της δυστυχίας. δ) Η συλλογή και εξασφάλιση στοιχείων, πληροφοριών και μαρτυρίας για τις συνθήκες υπό τις οποίες άτομα ή ομάδες ή πληθυσμοί διαβιούν και τις αιτίες οι οποίες τους έφεραν σ΄αυτή την κατάσταση και έκτακτη ανάγκη.

Άρθρο 4ο ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ   Οι σκοποί της Οργάνωσης επιτυγχάνονται: α) Με την απόκτηση του αναγκαίου ιατρικού και άλλου εξοπλισμού με την οργάνωση και πραγματοποίηση φιλανθρωπικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με την έκδοση έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσων, με επισκέψεις σε ευαγή ιδρύματα, κοινότητες και άτομα και με την προσφορά ιατρικής, ηθικής και υλικής συμπαράστασης και αρωγής και η με κάθε τρόπο εξεύρεση μέσων για παροχή ανέσεων σε δυσπραγούντα άτομα. β) Με τη διαμόρφωση ψηλής στάθμης και επιπέδου ηθικής των μελών και με την ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, φιλανθρωπίας και αγάπης προς πάσχοντες συνανθρώπους. Με την ανιδιοτελή και εθελοντική προσφορά βοήθειας κάθε μορφής σε πάσχοντες συνανθρώπους μας. γ) Με κατάθεση μαρτυρίας σε διεθνή και τοπικά βήματα για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ατόμων, ομάδων ατόμων και πληθυσμών όπως την βιώνουν οι εθελοντές της Οργάνωσης ως αυτόπτες μάρτυρες. Η κατάθεση μαρτυρίας θα γίνεται υπό συλλογική και όχι ατομική ιδιότητα. δ) Με διαλέξεις, σεμινάρια, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, προβολές ταινιών και με εκπαιδευτικές περιηγήσεις. ε) Με οποιαδήποτε άλλα νόμιμα μέσα που θα κριθούν κατάλληλα. στ) Ανεξαρτήτως οτιδήποτε περιλαμβανομένου στις πιό πάνω παραγράφους, η Οργάνωση δεν θα ασχολείται με δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν θα επιδίδεται σε αγοραπωλησίες ακίνητης ιδιοκτησίας επί εμπορικής βάσης και δεν θα ανταγωνίζεται επιχειρήσεις. ζ) Με την κάθε είδους βοήθεια των μελών, φίλων και υποστηρικτών του έργου της οργάνωσης.

Άρθρο 5ο ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   Η οργάνωση είναι Φιλανθρωπική, αποτελεί Μη Κυβερνητικό Οργανισμό (ΜΚΟ) και ως εκ τούτου είναι Ανεξάρτητη, Μη Κυβερνητική, Μη Θρησκευτική, Μη Κερδοσκοπική και Μη Πολιτική αλλά ταυτόχρονα Εθελοντική Οργάνωση. Επιδιώκει την προώθηση των σκοπών της μακριά από κάθε κομματική ή άλλη πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα ανάμιξη και πάντοτε μέσα στα πλαίσια του νόμου.

Άρθρο 6ο ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   Τα μέλη της Οργάνωσης διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και έκτακτα. α) Τακτικά: 1. Τακτικό Μέλος της Οργάνωσης είναι το κάθε Ιδρυτικό Μέλος, που έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Οργάνωση, όπως επίσης και αυτά που εγγράφονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

 1. Ως Τακτικό Μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής ή Νοσηλευτικής Σχολής και που ασκεί το ιατρικό ή συναφές με τα ακαδημαϊκά του προσόντα επάγγελμα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, νοουμένου ότι είναι νόμιμος μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με το εκάστοτε δικαίωμα εγγραφής. Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 30 ημερών.
 2. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν δώσει απάντηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο αιτητής δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση στην επόμενη Γενική Συνέλευση η απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη.
 3. Ως Τακτικά Μέλη είναι δυνατό να εγγραφούν άτομα τα οποία λόγω μόρφωσης, ειδικότητας, πείρας ή δράσης είναι σε θέση να συνδράμουν την Οργάνωση στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της.
 4. Άτομο μέλος που κατέχει οποιαδήποτε θέση εκλεγμένου πολιτικού, κομματικού ή πολιτειακού αξιώματος ή θρησκευτικού σχήματος δεν δύναται να διεκδικήσει εκλογή στο Δ.Σ. της Οργάνωσης, ή να συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτό, έστω και εάν έχει εκλεγεί προηγουμένως.

β) Επίτιμα: Ως Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα που έχουν προσφέρει ή μπορούν να προσφέρουν αξιόλογη υπηρεσία, ηθική ή υλική, για την πραγματοποίηση ή προαγωγή των σκοπών της Οργάνωσης. Τα Επίτιμα Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών εκτός από τα δικαιώματα ψήφου και εκλογής. γ) Έκτακτα Μέλη: Είναι δυνατό να εγγραφούν άτομα που διαμένουν νόμιμα αλλά προσωρινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και θα είχαν τα προσόντα να εγγραφούν ως τακτικά μέλη εάν ήταν μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών μελών εκτός του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 7ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ α) Τα μέλη απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τα ωφελήματα που παρέχει το Καταστατικό. β) Κάθε Τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, με την προϋπόθεση ότι έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Οργάνωση. γ) Οποιοδήποτε Μέλος, Τακτικό ή Επίτιμο ή Έκτακτο, δικαιούται να υποβάλει οποιαδήποτε εισήγηση ή ζήτημα στο Δ.Σ. και να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή εξήγηση, που αφορά την Οργάνωση, τα Μέλη της ή τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Κάθε Μέλος, Τακτικό ή Επίτιμο ή Έκτακτο δικαιούται να παίρνει μέρος στις Επιτροπές που σχηματίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για προώθηση των σκοπών και των επιδιώξεων της Οργάνωσης. ε) Κάθε μέλος δικαιούται να ζητήσει να παρευρεθεί σε συνεδρία του Δ.Σ. ως παρατηρητής/-τρια, όταν συζητείται το θέμα που τον/την αφορά, ή θέμα το οποίο έχει θέσει ενώπιον του Δ.Σ. και έχει εγγραφεί στην ημερησία διάταξη. Η Οργάνωση έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών της.

Άρθρο 8ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ   α) Κάθε Τακτικό Μέλος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του, που καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Καθυστέρηση καταβολής περισσότερο από ένα χρόνο συνεπάγεται διαγραφή του Μέλους από το Μητρώο των Μελών μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση από το Δ.Σ. προς το Μέλος αυτό. Το διαγραφόμενο Μέλος, για να γίνει δεκτό και να επανέλθει στην Οργάνωση πρέπει απαραίτητα να καταβάλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές του, εκτός κι αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει άλλως πως. β) Κάθε Μέλος έχει υποχρέωση να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα μέσα στην Οργάνωση και να φροντίζει για τη διατήρηση της περιουσίας της Οργάνωσης. Κανένα μέλος δεν νοείται και δεν γίνεται αποδεκτό να εκθέτει ή να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συνεργατών του με τα λόγια ή τις πράξεις του. Η συμπεριφορά των μελών δεν επιτρέπεται να θίγει τους συνεργάτες των και τα μέλη θα σέβονται τις τοπικές συνήθειες και τα έθιμα και θα σέβονται το περιβάλλον τόσο εντός Κύπρου όσο και κατά τις αποστολές της Οργάνωσης. γ) Τα τακτικά Μέλη οφείλουν να παρευρίσκονται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν τις γνώμες τους μέσα στα πλαίσια της καλής συμπεριφοράς. δ) Τα Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του εκάστοτε Δ.Σ. έστω και αν διαφωνούν με αυτές. ε) Κάθε μέλος που μετέχει σε αποστολή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό υποχρεούται να υπογράψει τον κώδικα συμπεριφοράς για την εργασία με την Οργάνωση πριν από κάθε αποστολή και κατά την διάρκεια της αποστολής να φέρει σε εμφανές μέρος της ενδυμασίας του τη κάρτα της οργάνωσης. στ) Για να μπορεί ένα μέλος να ψηφίσει και να ψηφιστεί ως μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι μέλος της Οργάνωσης για 6 μήνες.

Άρθρο 9ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ   α) Μέλος του οποίου η συμπεριφορά εντός ή εκτός της Οργάνωσης, ή γενικά η διαγωγή του, κρίνεται ότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια της Οργάνωσης, ή βρίσκεται έξω από τα πλαίσια της νομιμότητας, της κοσμιότητας και της ηθικής, διαγράφεται από το Μητρώο των Μελών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 της ολομέλειας του. Κατά τη συνεδρία στο θέμα διαγραφής του μέλους θα πρέπει το εν λόγω μέλος να είναι παρόν ώστε να έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει τις θέσεις του. Εάν κληθεί και δεν παραστεί στη συνεδρία η όλη διαδικασία προχωρεί στην απουσία του και ωσάν ο ίδιος να ήταν παρών. Η διαγραφή του μέλους θα πρέπει να κοινοποιείται στον ίδιο γραπτώς εντός ενός μηνός από τη συνεδρία κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση για διαγραφή του, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους έγινε η διαγραφή. Το Μέλος αυτό δικαιούται να ασκήσει έφεση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μελών. Η Έφεση υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να την συμπεριλάβει στα θέματα της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία, είναι τελεσίδικη. Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. β) Κάθε Μέλος δικαιούται ελευθέρως να παραιτηθεί γνωστοποιώντας την απόφαση του εγγράφως προς το Δ.Σ. της Οργάνωσης. Από την ημερομηνία λήψης της παραίτησης το μέλος θεωρείται παραιτηθέν και χάνει την ιδιότητα του μέλους της Οργάνωσης.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 10ο ΟΡΓΑΝΑ Τα συλλογικά όργανα της Οργάνωσης είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών β) Το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή δ) Άλλα όργανα ή Ειδικές Επιτροπές.

Άρθρο 11ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Οργάνωσης. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να είναι α) Τακτική β) Έκτακτη και γ) Καταστατική 11.1 Τύπος Γενικής Συνέλευσης: α) Τακτική Γενική Συνέλευση: Η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Σώμα της Οργάνωσης και αποτελείται από όλα τα μέλη. Συνέρχεται κάθε τέσσερα χρόνια μετά από την προηγούμενη Γ.Σ. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. με την εξής ημερήσια διάταξη:

 • Διαπίστωση απαρτίας
 • Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα έχει την εξουσία διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής και κανένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι μέλος του απερχομένου Δ.Σ. ή εξελεγκτικής επιτροπής ή υποψήφιο προς εκλογή στο Δ.Σ.
 • Απολογισμός των πεπραγμένων της θητείας από τον Πρόεδρο του απερχομένου Δ.Σ.
 • Οικονομικός απολογισμός της τετραετίας από τον Οικονομικό Διευθυντή και παρουσίαση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από εγκεκριμένο ελεγκτή.
 • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Συζήτηση για τα πιό πάνω και απαλλαγή, ή άλλως πως, του Δ.Σ. από οποιαδήποτε διαχειριστική ή οικονομική ευθύνη.
 • Διάφορα θέματα που έχουν υποβληθεί προς συζήτηση 48 ώρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.
 • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία. Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία της Οργάνωσης το αργότερο μέχρι 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εκλεγούν πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11.4 του Καταστατικού, και να δηλώσουν ότι αποδέχονται την εκλογή τους.
 • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εξελεγκτικής επιτροπής
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει την νικώσα ψήφο. Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται όταν υπάρχει ανάγκη, εφ΄όσον ζητηθεί από το 1/3 των Μελών, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, με γραπτή αίτηση τους προς το Δ.Σ. ή εφόσον κενωθούν πέραν των τριών θέσεων των μελών του Δ.Σ. ή μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Δ.Σ. Όλες οι διατάξεις που αφορούν το θέμα της απαρτίας και την ακολουθητέα διαδικασία στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ισχύουν και για τις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. γ) Καταστατική Γενική Συνέλευση: Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται όταν πρόκειται να γίνει τροποποίηση του Καταστατικού και αφού το αποφασίσει το Δ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 της ολομέλειας του ή ζητηθεί γραπτώς από το 1/3 των Τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών της Οργάνωσης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού πρέπει να κοινοποιούνται προς τα μέλη ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Καταστατικής Συνέλευσης. Οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό της Οργάνωσης μπορεί να γίνει μετά από την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων. δ) Ετήσια Οικονομική Συνέλευση και παρουσίαση πεπραγμένων του έτους Συγκαλείται κάθε Μάρτιο ετήσια οικονομική συνέλευση με σκοπό την αποδοχή των ελεγμένων από έγκριτο ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και την έγκριση του προϋπολογισμού των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης για τον επόμενο χρόνο. Κατά το έτος όπου θα υπάρχει και τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνεται μία Γενική Συνέλευση που θα περιλαμβάνει και τις διατάξεις της Ετήσιας Οικονομικής Συνέλευσης. Στην οικονομική συνέλευση, παρουσιάζονται και τα πεπραγμένα του έτους από τον Πρόεδρο. 11.2 Σύγκληση: Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις με γραπτή ειδοποίηση προς τα μέλη δέκα μέρες προηγουμένως, στην περίπτωση των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και δεκαπέντε μέρες προηγουμένως, στην περίπτωση των Καταστατικών Συνελεύσεων. Το Δ.Σ. υποχρεούται να δημοσιεύσει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σε δυό ημερήσιες εφημερίδες Παγκύπριας Κυκλοφορίας ή και σε μεσα κοινωνικής δικτύωσης και ταυτόχρονα να κοινοποιήσει το θέμα στα μέλη της χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά και μη μέσα επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, τηλέφωνο, ταχυδρομικές υπηρεσίες κτλ). Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 48 ώρες πρίν την συνέλευση  κοινοποιείται και στην πινακίδα του οικήματος της Οργάνωσης. 11.3 Απαρτία: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης υπάρχει αν το μισό συν ένα των Τακτικών Μελών, που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Οργάνωση, είναι παρόντα. Η τακτοποίηση των ταμειακών υποχρεώσεων είναι δυνατό να γίνει, πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, επί τόπου. Αν στην ορισθείσα ώρα δεν σχηματισθεί απαρτία η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε, όσα Μέλη παρευρεθούν αποτελούν απαρτία. 11.4 Εκπροσώπηση με Εξουσιοδότηση: Σε περίπτωση δικαιολογημένου κωλύματος μέλος δικαιούται να εκπροσωπηθεί με εξουσιοδότηση, που κατατίθεται στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη των εργασιών της. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να προσκομίζει περισσότερες από μία εξουσιοδοτήσεις. Η εκπροσώπηση αφορά μόνο τις αρχαιρεσίες. 11.5 Εργασίες: Στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος της Οργάνωσης. Σε κάθε Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέλος δικαιούται να ζητήσει τη συζήτηση και άλλου θέματος, αν υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων κρατούνται σε ξεχωριστό βιβλίο. Το βιβλίο αυτό δικαιούται να το επιθεωρεί οποτεδήποτε θελήσει οποιοδήποτε μέλος της Οργάνωσης. 11.6 Αρχαιρεσίες: Για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, που αποτελείται από άτομα που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή. Τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. υποχρεούνται, ακόμα και στην περίπτωση που δεν θα μετέχουν στο νέο Δ.Σ., να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια ή αρωγή στο νέο Δ.Σ. για εύλογο χρονικό διάστημα. 11.7 Λήψη Αποφάσεων: α) Οι αποφάσεις των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη τη νικώσα ψήφο. β) Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Οργάνωσης, περιλαμβανομένης και της αλλαγής των σκοπών της Οργάνωσης, απαιτείται απαρτία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 11.3. Για λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Άρθρο 12ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Την οργάνωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά Μέλη που εκλέγονται στη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία. Πλειονότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν οι γιατροί και έχοντες επάγγελμα συναφές με την ιατρική. Κατά την εκλογική διαδικασία θα υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο θα αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των υποψηφίων και η ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ενώ θα είναι σφραγισμένο με την σφραγίδα της Οργάνωσης. Οι τέσσερις πλειοψηφίσαντες γιατροί ή οι έχοντες επάγγελμα συναφές με την ιατρική εκλέγονται στο νέο Δ.Σ. Οι υπόλοιπες τρείς θέσεις συμπληρώνονται από τους πλειοψηφίσαντες σε σταυρούς προτίμησης ανεξαρτήτως επαγγέλματος. 12.1 Καταρτισμός σε Σώμα: Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε μία βδομάδα από την εκλογή του, συνέρχεται υπό την Προεδρία του πλειοψηφίσαντος μέλους και καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Οικονομικό Διευθυντή, τον Διευθυντή Αποστολών και τα μέλη. 12.2 Συνεδρίες: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μιά φορά τουλάχιστο κάθε μήνα ή εκτάκτως, όταν υπάρχει ανάγκη εφ΄όσον ζητηθεί από το 1/3 τουλάχιστον των Μελών του. 12.3 Απουσίες: Οποιοδήποτε Μέλος απουσιάζει από έξι συνεδριάσεις χωρίς να κριθεί δικαιολογημένο εκπίπτει από τη θέση του η οποία λογίζεται χηρεύουσα. 12.4 Απαρτία: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τέσσερα μέλη. Εάν υπάρξει ανάγκη για συνεδρίαση και δεν μπορούν να παρευρεθούν τέσσερα μέλη τότε μπορεί να γίνεται συνεδρία με ανοικτή ακρόαση στο τηλέφωνο με άλλο ένα άτομο του Δ.Σ. Ο μικρότερος αριθμός παρισταμένων μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι τρεις. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη. 12.5 Λήψη Αποφάσεων: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μέλων του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη τη «νικώσα ψήφο». 12.6 Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου: 12.6.1 Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ιατρός ή να έχει επάγγελμα συναφές με την ιατρική. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Οργάνωση σε όλες τις εκδηλώσεις, εγγράφει θέματα και συγκαλεί συνεδρίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Οργάνωσης ενώ συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει τα πρακτικά και επιβλέπει με τον Γραμματέα για την εφαρμογή τους. Επίσης συνυπογράφει με τον Γραμματέα την εξερχόμενη αλληλογραφία της Οργάνωσης. Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Οργάνωση δικαστικώς και εξωδίκως. Χωρίς την υπογραφή του Προέδρου και τη σφραγίδα της Οργάνωσης κανένα έγγραφο ή άλλο νομικό έντυπο κοινοποιείται ή ισχύει. 12.6.2. Αντιπρόεδρος: Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του. 12.6.3 Γραμματέας: Ο Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, κρατά παρουσιολόγιο για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μεριμνά για τη φύλαξη των αρχείων, τηρεί το μητρώο των μελών πάντοτε ενημερωμένο σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή, συντάσσει την αλληλογραφία καθώς και όλα τα έγγραφα της Οργάνωσης και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα που αφορούν την Οργάνωση. 12.6.4. Οικονομικός Διευθυντής: Ο Οικονομικός Διευθυντής ενεργεί τις εισπράξεις, εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις και μεριμνά για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Ενεργεί τις πληρωμές ενταλμάτων βάσει του προϋπολογισμού και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα της Οργάνωσης, τα οποία υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα της Οργάνωσης στις Τράπεζες και Συνεργατικά Ιδρύματα που διατηρεί λογαριασμούς η Οργάνωση. Ταυτόχρονα ετοιμάζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό της Οργάνωσης για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Οικονομικό Διευθυντή αναπληρώνει προσωρινά μέλος του Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις επιταγές που εκδίδονται από την Οργάνωση υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Οικονομικός Διευθυντής. Αποδείξεις εισπράξεως εισφορών μπορεί να υπογράφει οποιοδήποτε μέλος της Οργάνωσης εξουσιοδοτημένο γραπτώς από το Δ.Σ. Ο Οικονομικός Διευθυντής υποχρεούται να φροντίζει να ετοιμάζονται κάθε έτος ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και να τις καταθέτει στον Έφορο Σωματείων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ηΔεκεμβρίου κάθε έτους. 12.6.5 Διευθυντής Αποστολών: Ο Διευθυντής αποστολών μεριμνά για την επιτυχή προετοιμασία (αγορά αναλώσιμου υλικού, προετοιμασία εγγράφων, διενέργεια γραφειοκρατίας κτλ) έκαστης αποστολής -επείγουσας ή προγραμματισμένης- της Οργάνωσης. 12.6.6 Μέλη: Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζονται στενά με τους αξιωματούχους που αναφέρονται πιό πάνω για την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεων της Οργάνωσης. 12.7 Χηρεύουσες Θέσεις: Σε περίπτωση αποχώρησης, για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση τους καταλαμβάνουν, κατά σειρά επιτυχίας οι επιλαχόντες κατά τις προηγούμενες αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων, οι θέσεις αυτές πληρούνται από το Δ.Σ. μέσα σε ένα μήνα με σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τη διενέργεια αρχαιρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 11.6. Η θητεία αυτών των νέων μέλων του Δ.Σ. διαρκεί μέχρι την κανονική λήξη της θητείας του Δ.Σ. Σε περίπτωση κένωσης πέραν των τριών θέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται υπό παραίτηση και συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός σαράντα ημερών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που με την είσοδο των επιλαχόντων δεν διασφαλίζεται η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. να είναι γιατροί ή κατέχοντες επάγγελμα συναφές με την ιατρική ακολουθείται η διαδικασία σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η διενέργεια αρχαιρεσιών για την κάλυψη των θέσεων των γιατρών ή εχόντων επάγγελμα συναφές με την ιατρική με θητεία μέχρι την κανονική λήξη της θητείας του Δ.Σ. 12.8. Παύση αξιωματούχων: Οποιοσδήποτε αξιωματούχος μπορεί να παυτεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ανικανότητα ή αμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του εφόσον συμφωνήσουν ομόφωνα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Ο αξιωματούχος αντικαθίσταται με τη διαδικασία που ισχύει και για τις χηρεύουσες θέσεις στην παράγραφο 12.7.  

Άρθρο 13οΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 2 μέλη που δεν περιλαμβάνονται στα μέλη του Δ.Σ. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με καθήκοντα την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. Υποβάλλει τη σχετική έκθεση στην Τακτική ή σε Έκτακτη Γ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται, όταν το ζητήσει, να κάμει έλεγχο οποιουδήποτε βιβλίου ή δηλωτικού εσόδων και εξόδων και το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να παραδώσει για έλεγχο τα πιό πάνω.

Άρθρο 14ο ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Για καλύτερη επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης δυνατό να χρειαστεί η εγκαθίδρυση και συγκρότηση άλλων οργάνων ή ειδικών επιτροπών από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι επιτροπές αυτές μπορεί να είναι και ατ χοκ.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Οργάνωση μπορεί να συνεργάζεται ή να είναι Μέλος άλλων Κυπριακών ή Διεθνών Σωματείων, Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών ή άλλων Οργανισμών, με τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.

Άρθρο 16ο ΠΟΡΟΙ Οι οικονομικοί πόροι της Οργάνωσης προέρχονται κατά κανόνα από τις ετήσιες συνδρομές των Μελών, από εισφορές και κληροδοτήματα (είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό), εκδηλώσεις, δωρεές, εράνους, πώληση έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Οι κυβερνητικές ή άλλες από οργανωμένα σύνολα ή επιχειρήσεις οικονομικές εισφορές δεν θα πρέπει να καθορίζουν με κανένα τρόπο τις αποφάσεις για τα προγράμματα που θα υλοποιεί η Οργάνωση.

Άρθρο 17ο ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Παρά το ότι βασικό χαρακτηριστικό της Οργάνωσης είναι η εθελοντική προσφορά υπηρεσιών, σε περίπτωση ανάγκης και νοουμένου ότι υπάρχουν ή είναι δυνατό να εξασφαλισθούν οι πόροι, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών, όπως προνοείται στο Άρθρο 10δ, έχει το δικαίωμα πρόσληψης υπαλλήλων για την επίτευξη των σκοπών του. 16.1 Δύναται ο οποιοσδήποτε να πληρωθεί για εργασία που θα προσφέρει στην Οργάνωση σε μη συστηματική βάση λόγω αυξημένων απαιτήσεων που δύναται να έχουν δημιουργηθεί από τις δεδομένες καταστάσεις ώστε να επιτελεσθεί το έργο της Οργάνωσης με επιτυχία. Η πληρωμή θα καθοριστεί με αντιμισθία σε Συνεδρία του Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Άρθρο 18ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Η Οργάνωση έχει το δικαίωμα να αποκτήσει κινητή ή ακίνητη περιουσία είτε με αγορά είτε που προέρχεται από δωρεά, παραχώρηση ή άλλο νόμιμο μέσο. Σε περίπτωση διάλυσης της Οργάνωσης η περιουσία αυτής περιέρχεται σε άλλες ομοειδείς ή παρεμφερείς Οργανώσεις μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Η περιουσία αυτή δύναται να πωληθεί με σκοπό την αγορά μεγαλύτερου χώρου ή άλλου κτιρίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Οργάνωσης σε τιμή που θα καθορίζεται από τις δεδομένες περιστάσεις της χρονικής περιόδου.

Άρθρο 19ο ΔΙΑΛΥΣΗ Η Οργάνωση διαλύεται όταν (α) τα Μέλη ελαττωθούν κάτω των 20, ή (β) με απόφαση Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρίστανται τα ¾ των μελών της Οργάνωσης και που λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών. Αφού η Οργάνωση διαλυθεί και αφού πληρωθούν όλα τα χρέη προς τρίτους, η περιουσία της θα διατεθεί σε οιονδήποτε φιλανθρωπικό Ίδρυμα ή οργανισμό, που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την ημέρα αυτή. Καμία περιουσία θα διανέμεται μεταξύ των μελών ή οικογένειες των μελών.

Άρθρο 20ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΣΗΜΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ (LOGO) Η Οργάνωση έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος, στο κάτω μέρος αναγράφεται η επωνυμία της Οργάνωσης. Πάνω από την επωνυμία υπάρχει η παράσταση ενός περιστεριού και στην αριστερή πλευρά ξεκινά ένα κλαδί ελιάς που διαγράφει καμπύλη γραμμή. Η σφραγίδα θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με μπλέ μελάνι. Τη σφραγίδα της Οργάνωσης κρατούν είτε ο Πρόεδρος είτε ο Γραμματέας ενώ για συγκεκριμένη περίοδο δύναται να την κρατά εξουσιοδοτημένο άτομο.   Το σήμα (logo) της Οργάνωσης είναι ακριβώς το ίδιο, με το ίδιο χρώμα (μπλέ)