Καταστατικό

Το Καταστατικό της Οργάνωσης, έχει τροποποιηθεί και εναρμονιστεί εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018 (104(1)/2017 και 76(Ι)/2018 και Ν.84(Ι)/2019).

Αποτελούμενο από 22 άρθρα αναγνώστηκε και εγκρίθηκε στην Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου 2019 και έχει πιστοποιηθεί από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.

Οιονδήποτε μέλος επιθυμεί να λάβει το Καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί  να απευθυνθεί στη ταχυδρομική διεύθυνση officeadmin@volunteerdoctors.org.cy .