Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΥΠΡΟΥ: Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στο γραφείο του Σωματείου Εθελοντές Γιατροί –Κύπρος, στη Κοκκινοτριμιθιά- Λευκωσία. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης (38 ώρες την εβδομάδα).

Καθήκοντα και Ευθύνες:

1. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

2. Τηρεί αρχείο σχετικό με τις δραστηριότητες του Σωματείου και είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του

3. Τηρεί μητρώο περιουσιακών στοιχείων

4. Μεριμνά για την εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου (γραφικής ύλης, επίπλων, μηχανογραφικού εξοπλισμού)

5. Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια

6. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της

7. Χειρίζεται την ιστοσελίδα του Σωματείου

8. Ετοιμάζει/συντάσσει επιστολές και διεξάγει αλληλογραφία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με τις Υπηρεσίες του Κράτους και με τους συνεργάτες του Σωματείου εντός και εκτός Κύπρου

9. Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων συσκέψεων και φροντίζει για την διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται

10. Συλλέγει, επεξεργάζεται πληροφορίες και άλλα στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του Σωματείου και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται, προς το Διοικητικό Συμβούλιο

11. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

12. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Σωματείου.

13. Παρέχει πληροφορίες σε άτομα που αποτείνονται στο Σωματείο

14. Συμμετέχει στην διοργάνωση και συντονίζει εκδηλώσεις και εράνους εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς

15. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1) Διετές Δίπλωμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Γραμματειακές Σπουδές/Διοίκηση Γραφείου

2) Γνώσεις λογιστικής 3) Σχετική εμπειρία 4) Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 5) Άριστη γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office),διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία 7) Οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία, ομαδικότητα, και διαπροσωπικές ικανότητες. 8) Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας. 9) Ειδική εκπαίδευση σε θέματα αρχείου αποτελεί πλεονέκτημα.

Μισθός:

Αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο φαξ: 22 763777 ή ηλεκτρονικά στο email: kaouroui@hotmail.com το αργότερο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2022 και να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των σχετικών προσόντων.

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις πρώτος νέα και ανακοινώσεις του οργανισμού